Algemene Voorwaarden 

  

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN 

 1. Cliënt: wederpartij van de Steunpijler 
 1. Coach: de Steunpijler 
 1. Coaching, training dan wel andere incidentele diensten die door de coach in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.  
 1. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten en/ of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten voortkomen. 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid 

 1. Op alle overeenkomsten tussen coach enerzijds en cliënt 
 1. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voorzetten van een vereenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.  
 1. Afwijkingen van deze Algemene Voor waarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd.  In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

ARTIKEL 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten betreffen. 
 1. Een overeenkomst tussen de coach en cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een coachsessie. 
 1. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.  
 1. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de vereenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval een coachsessie mondeling hebben bevestigd.  

ARTIKEL 4. Duur overeenkomst en ontbinding 

 1. Tenzij in deze overeenkomst ander is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.  
 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente , gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien: 
 1. De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor  nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van  dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in  redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. 
 2. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van  onderneming. 

ARTIKEL 5. Annulering 

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. 
 1. Voor annulering van een coachsessie gelden de volgende voorwaarden.  
 1. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd. 
 2. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een coachsessie is de cliënt 50% van het bedrag voor de coachsessie verschuldigd.  
 3. Bij annulering binnen van het bedrag  24 uur voor aanvang van een coachsessie is de cliënt 100% voor de coachsessie verschuldigd 
 4. Indien een coachsessie op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de coachsessie geen kosten  verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag  voor de coachsessie en binnen 24 uur voor aanvang van de  coachsessie het volledige bedrag. 
 5. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door  hem/haar gemaakte kosten. 
 6. De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal zij dit  eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken. 

ARTIKEL 6. Geheimhoudingsplicht, dossierbeheer en inzagerecht. 

 1. De coach zal alle informatie betreffende cliënt die zij verkrijgt bij uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.  
 1. De coach zal een geheimhoudingsplicht (zoals beschreven in lid 1) opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering ingeschakelde derden. 
 1. De coach zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op de privacy. 

ARTIKEL 7. Tarieven 

De tarieven voor coachsessies/ trajecten worden altijd vermeld in  de prijsafspraken van de betreffende dienstverlening.  

ARTIKEL 8. Facturering en betaling. 

 1. Dienstverlening voor cliënten zal door de coach volgens afspraak door facturering in rekening worden gebracht.  
 1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen bij aanvang van de dienstverlening. Tarieven voor coachsessies/ trajecten worden altijd vermeld in de prijsafspraken van de betreffende dienstverlening.  
 1. Betaling vindt plaats via elektronische betaling voor aanvang van de geleverde dienst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach te worden voldaan. 
 1. Indien er sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.  
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De coach is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach zal de cliënt tijdig op de hoogte brengen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.  

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid. 

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.  
 1. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medisch complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 
 1. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 
 1. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een coachsessie. 
 1. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.   
 1. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.  

ARTIKEL 10. Toepasselijk recht en geschillen. 

 1. Op de dienstverlening van de coach is het Nederlands recht van toepassing. 
 1. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd. 

Aanvullende informatie en/of bepalingen 

De Steunpijler Kosterskamp 55, 7683 VX Den Ham – Nederland 

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 80642845 

IBAN rekeningnummer NL66 RABO 0360 1329 01 

© Den Ham, januari 2021 (druk- en typefouten voorbehouden)